எங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

உங்கள் மீள்தரவுத் தகவல் InMyLanguage.org இணையத்தளத்தினை முன்னேற்றுவதற்கு எமக்கு உதவும்.

பின்வருவன உட்பட, இத்தளத்தினைப் பற்றிக் கருத்துரை அல்லது கேள்வி எதுவும் உங்களிடம் இருப்பின் தயவுசெய்து கீழே தரப்பட்டு உள்ள படிவத்தைப் பயன்படுத்துங்கள்:

- மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் தொழில்நுட்ப விடயங்கள்

- பங்குடைமைக்கான சாத்தியக்கூறுகள்


ஆங்கிலம் அல்லது பிரெஞ்சு மொழியில் மட்டுமே நாம் தொடர்பாட முடியும் என்பதைத் தயவுசெய்து கவனத்தில் கொள்ளுங்கள். ஒன்ராறியோவில் வாழ்தல் பற்றிய கேள்வி எதுவும் உங்களிடம் இருப்பின் தயவுசெய்து Settlement.Org என்ற கலந்துரையாடல் மன்றுக்கு இணையத்தில் சென்று பாருங்கள்.