மொழிபற்றிய தகவல் படம்

  • ஒரு பூகோளப் பிரதேசத்தில் பேசப்படும் மொழிகள் எவையெனப் பார்வையிடுவதற்கு அந்தப் பிரதேசத்தில் சொடுக்குங்கள். இதற்கு மாற்றுமுறையாக விழுநிலைப் பட்டியலில் இருந்து ஒரு நாட்டினைத் தெரிவு செய்து எப்பிரதேசத்தின் ஒரு பகுதியாக அது உள்ளது என்று நீங்கள் பார்வையிட முடியும்.

நீங்கள் எந்த நாட்டில் இருந்து வந்தீர்கள்?
v