இந்தப் பக்கம் நடப்புக் காலத்தில் உருவாக்கம் செய்யப்பட்டு வருவதுடன் இதற்குரிய தகவல் விரைவில் பெறக்கூடியதாக இருக்கும்.