அன்றாட வாழ்க்கை

ஒன்ராறியோவில் வசிப்பது பற்றி நீங்கள் அறிந்து பரிச்சயம் அடைவதற்கு இந்தப் பிரிவு உதவும் என்பதுடன், இங்கு வந்து சேரும் பொழுது எதனை நீங்கள் எதிர்பார்க்க வேண்டும் என்பது பற்றியும் ஓரளவு தகவலினை உங்களுக்கு இது வழங்கும்.